Klubben / Vedtægter
Kurilean Bobtail Klubbens Vedtægter

Klubben er stiftet 9. april 2016

Vedtægerne er senest ændret 18. maj 2019.

§1 Navn
Klubbens navn er "Kurilean Bobtail Klubben"

§2 Formål
Klubbens formål er at:
• Udbrede kendskabet til racerne Kurilean Bobtail Longhair og Kurilean Bobtail Shorthair.
• Arbejde for sunde, racetypiske katte
• Pleje racernes interesser nationalt og internationalt.
• Fremme samarbejdet på tværs af Kurilean Bobtail ejere og opdrættere.
• Afholde specialshows.
Stk. 2: Special klub under Felis Danica
Klubben hører under Felis Danica (FD), og dermed skal klubben og dens medlemmer arbejde ud fra FDs vedtægter for specialklubber.

§3 Medlemskab
Klubben er for alle med interesse for racerne og klubbens formål. Alle medlemmer skal handle i overensstemmelse med FIFés vedtæger og etiske regler. Derudover skal opdrættere være medlemmer af en hovedklub under FIFé.
Stk. 2: Medlemstyper
Der findes fire typer medlemskab: Støttemedlem, Hovedmedlem en person. Hustand to personer på samme folkeregister adresse. Opdrættermedlem max to personer, det gælder de opdræt hvor begge står på stamnavnbeviset og har samme folkeregister adresse.
Støttemedlemmer må deltage i klubbens arrangementer dog ikke topkatte listen. De er ikke valgbare til bestyrelsen, har ikke stemmeret på GF/EGF.
Hovedmedlem, husstand, opdrættermedlem kan deltage i alle klubbens arrangementer. Opdrættermedlemmer vil blive skrevet på klubbens opdrætterliste og vil kunne bruge klubbens killingeliste, samt tilbyde killingekøber et medlemskab til reduceret pris.
Stk. 3: Kontingent
Årets kontingent fastsættes på generalforsamlingen, og det er gældende fra næste regnskabsår. For nye medlemmer, der betaler første gang efter 1. november, gælder kontingentet også for næste regnskabsår.
Kontingentet skal senest være betalt 31. december hvert år.
Stk. 4: Ophør af medlemskab
Medlemmer kan ophæve deres medlemskab ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen.
Klubben kan sætte medlemskaber i bero, hvis medlemmet modarbejder klubbens formål. Medlemskabet vil herefter blive prøvet på næstkommende generalforsamling, hvor medlemmet vil blive ekskluderet ved et flertal herfor på 2/3 af de afgivne stemmer. Medlemmer bliver automatisk ekskluderet, hvis de bliver suspenderet fra en hovedklub under FIFé. Services fra klubben frafalder, hvis kontingentet ikke er betalt til tiden, eller medlemskabet er sat i bero. Ved ophør af medlemskab returneres kontingentbetalingen ikke.

§4 Generalforsamling (GF) og ekstraordinær generalforsamling (EGF)
Generalforsamling er klubbens øverste myndighed. Den er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. GF vælger en bestyrelse, der står for ledelse af klubben og at udføre GFs beslutninger.
Stk. 2: Indkaldelse
Dato for GF skal offentliggøres på klubbens hjemmeside, så snart denne er fastsat. GF skal altid ligge i april eller maj måned.
Indkaldelsen skal være udsendt via e-mail til klubbens medlemmer senest 14 dage før GF. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og indkomne forslag. Disse forslag skal senest være modtaget af sekretæren 30 dage før GF. Kun forslag, der er med i dagsordenen, kan behandles.
Stk. 3: Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan kun ske, hvis forslaget er med i indkaldelsen til GF eller EGF. Samtidigt skal 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemme for forslaget. Herefter skal vedtægtsændringer godkendes af Felis Danica, før de kan træde i kraft.
Stk. 4: Stemmeberettigelse
Støttemedlemmer: ingen stemmeret. Hovedmedlemskab har en stemme. Husstand har max to stemmer de skal have samme folkeregister adresse. Opdrættermedlemsskab har max to stemmer, det gælder de opdræt hvor begge står på stamnavnbeviset og har samme folkeregister adresse.
For alle Stemmeberettigede gælder, at de skal være over 18 år og kontingentet er betalt senest 30 dage før afholdelse af GF/EGF.
Stk. 5: Afstemning
Afstemninger ved GF foregår normalt ved håndsoprækning eller fuldmagt. Hvis et medlem ønsker det, vil afstemninger foregå skriftligt.
Et forslag er vedtaget, hvis mindst ½ af de fremmødte stemmer for.
Stk. 6: Dagsorden
Dagsordenen for GF skal indeholde:
1. Registrering af stemmeberettigede
2. Valg af dirigent og referent
3. Valg af stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning
5. Godkendelse af årsregnskab
6. Godkendelse af budget
7. Behandling af indkomne forslag
8. Fastsættelse af kontingent
9. Valg
a. Bestylesesmedlemmer
b. Revisor
10. Eventuelt
Stk. 7: Referat
Referatet fra GF skal godkendes af dirigenten og bestyrelsen, og derefter udsendes til medlemmerne på e-mail.
Stk. 8: Ekstraordinær generalforsamling (EGF)
EGF kan afholdes hvis 2/3 af bestyrelsen beslutter det, eller hvis 2/3 af medlemmerne kræver det.
Forslag til EGF skal være modtaget af sekretæren senest 14 dage før EGF.
Stk. 9: Optagelse af andre racer
Andre korthalede racer godkendt af FIFé kan blive optaget som en del af klubben efter ansøgning og vedtagelse på en generalforsamling. Klubben kan herefter skifte navn.

§5 Bestyrelse
Bestyrelsen vælges på GF, og den er ansvarlig over for GF. Bestyrelsen skal bestå af mindst 3 medlemmer, men den kan bestå af op til 5 personer. Et ulige antal foretrækkes. Udenlands medlemmerne kan have en repræsentant i bestyrelsen, denne har fuld stemmeret i bestyrelsen/klubben, men kan ikke deltage i FD møder. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter GF, og en person kan have flere ansvarsposter.
Formanden tegner foreningen.
Stk. 2: Valgbarhed
Medlemmer er først valgbare efter 3 måneders medlemskab.
Stk. 3: Perioder
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen og revisor vælges for 1 år ad gangen. Hvert år er bestyrelsesmedlemmer, der har siddet i 2 år, på valg. Hvis der er plads i bestyrelsen, kan flere bestyrelsesmedlemmer vælges ind. Fratræder et bestyrelsesmedlem fortsætter bestyrelsen. Hvis den dermed er på under 3 personer, indkaldes der til EGF.
Stk. 4: Bestyrelsesmøder
Bestyrelsesmøder afholdes mindst to gange om året, og datoerne for disse fastlægges lige efter generalforsamlingen. Møderne skal afholdes skiftevis på Sjælland og i Jylland, hvis der er bestyrelsesmedlemmer fra begge landsdele. Møderne kan aflyses, hvis en enig bestyrelse ønsker det. Øvrige bestyrelsesmøder afholdes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, dvs. når mindst ½ af bestyrelsen ønsker dette. Møderne afholdes med mindst en uges varsel, og er beslutningsdygtigt, hvis flertallet af bestyrelsesmedlemmerne er tilstede. Referat fra møderne skal offentliggøres for medlemmerne.

§6 Regnskab
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Stk. 2: Kasserens rolle
Kasseren er ansvarlig for det daglige regnskab og årsregnskabet. En del af det daglige regnskab er en til alle tider opdateret medlemsliste. Samtidigt er kasseren den eneste, der kan trække på klubbens konto.
Til GF skal kasseren fremlægge årsregnskab og budget for næste år. Årsregnskabet skal herefter underskrives af kasseren og revisoren, når det er godkendt.

§7. Klubbens opløsning
Forslag om klubbens opløsning skal fremsættes på en GF med et forslag til, hvordan klubbens midler skal anvendes. Klubbens midler må kun gå til formål til støtte for katte. For at forslaget vedtages kræves det, at det på GF får 2/3 af stemmerne samt at forslaget genfremsættes på en EGF senest en måned efer den ordinære generalforsamling og her igen opnår 2/3 af stemmerne.
 
Kurilean Bobtail | Kurilean.dk © 2014 copyright All Rights Reserved